พลังงานของจิตใต้สำนึก กับ ขันธ์ 5

จิต เป็นพลังงานเร้นลับตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องยากที่คนทั่วไป จะเข้าใจถึงความมีอยู่ของจิต ซึ่งเข้าใจได้ยากพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งในจักวาร พระองค์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องจิต ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง มากกว่านักวิทยาศาสตร์ อย่างเที่ยบกันไม่ได้


เซลล์เริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงรวมทั้งมนุษย์ด้วย (Zygote) ที่เกิดจากไข่ของเพศเมียได้รับการผสมจากเชื้ออสุจิของเพสผู้ ยังต้องมีเจตภูติ(จิตวิญญาณ)มาจุติด้วยจึงจะเกิดความมีชีวิตขึ้น จะมีการพัฒนาการต่อเนื่องสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูง ไม่อยุดแค่การเป็นสัตว์เซลล์เดียว จะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีเซลล์มากขึ้นจะเกิดการแบ่งหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ออกเป็นอวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ต่างกันออกไปเพื่อประกอบเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง สัตว์ต่างชนิดกันจะมีรูปร่างกายต่างกัน

กระบวนการในการสร้างสิ่งมีชีวิตของธรรมชาติ เป็นการทำให้ธาตุต่างๆ ที่ไม่มีชีวิต กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของธาตุต่างๆ อย่างมีรูปแบบโดยเฉพาะ คือการทำให้เกิด จิต ขึ้นมา จิตก็คือพลังงานที่จะมาควบคุม การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติกำหนด เพื่อการขยายเผ่าพันธุ์ออกไป

ถ้าการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดำเนินไปจนถึงระยะที่สูญสิ้น จิต เหลือเพียงร่างกาย เราเรียกสภาวะการณ์นี้ว่า การตาย ธาตุต่างๆ ที่มาประกอบกันเป็น ร่างกาย ก็จะสลายตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติ กลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอีกครั้ง

การอธิบายว่า จิต มาควบคุม ร่างกาย ได้อย่างไร จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิต อย่างละเอียดลึกซึ้ง ความรู้เกี่ยวกับ จิต มีมากมาย หลายทฤษฏี หลายความเชื่อ

การฝึก จิต ตามแนวทางของศาสนาพุทธเพื่อการพ้นทุกข์

สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูง ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
1. รูปขันธ์ ส่วนที่เป็นร่างกาย(Body)
2. นามขันธ์ ส่วนที่เป็นจิต (Mind) ทางวิทยาศาสตณ แบ่ง จิต ออกเป็น 2 ส่วน จิตสำนึก (Conscious) และ จิตใต้สำนึก (Subconscious)

ทางธรรม แบ่ง นามขันธ์ ออกเป็น 4 ส่วน
- สัญญาขันธ์
- สังขารขันธ์
- เวทนาขันธ์
- วิญญาณขันธ์

ร่างกาย = รูปขันธ์
จิตสำนึก = สัญญาขันธ์
จิตใต้สำนึก = สังขารขันธ์ + เวทนาขันธื + วิญญาณขันธ์
ดูความหมายเพิ่มเติมของ ขันธ์ 5 

ต้นทุน ที่เก็บอยู่ใน จิตวิญญาณ เป้นสิ่งที่กำหนดให้เราแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการดำรงชีวิต คนจะใช้ชีวิตแบบใดขึ้นอยู่กับ ต้นทุน ที่สะสมอยู่ในจิตวิญญาณ การผุดขึ้นมาของสิ่งเร้า เพื่อแสดงออกเป็นพฤติกรรมในการดำรงชีวิตจาก วิญญาณขันธ์ จะผ่านเข้าสู่ รูปขันธ์ โดยการผ่านมาทาง สัญญาขันธ์ คือต้องเกิดขึ้นในขณะที่คนเรา ตื่นอยู่ - รู้สึกตัวอยู่ แต่มีสิ่งเร้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคำสั่งโดยตรงจาก วิญญาณขันธ์ เพื่อไปกำหนด กลไก การซ่อมสิ่งที่สึกหรอ หรือการสร้างเสริม รูปขันธ์ จะไม่ต้องผ่าน สัญญาขันธ์ จะเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นการสั่งการโดยตรงจาก วิญญาณขันธ์ ไปยัง รูปขันธ์
จิตประกอบไปด้วย 2 ส่วนเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งลอยน้ำ

ทางธรรมมีความเชื่อตายแล้วไม่สูญ จะมีภพหน้า การตายคือการแตกสลายของ 2 ขันธ์ คือรูปขันธ์ และสัญญาขันธ์ ยกเว้น สังขารขันธ์ + เวทนาขันธ์ + วิญญาณขันธ์ ขันธ์ทั้งสามนี้ เรียกรวมกันว่า จิตวิญญาณ ซึ่งจะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เจตภูต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ผี เจตภูต จะไปเกิดในภพ ใดก็ขึ้นกับ ต้นทุนที่สะสมอยู่ใน เจตภูต(จิตวิญญาณ) ภพที่จะไปเกิดมีได้ทั้ง นรก สวรรค์ พรหม เปรต สัตว์ มนุษย์ ถ้าเชื่อเรื่อง เจตภูต การเกิดมีชีวิตครั้งแรก นอกจากต้องมีการผสมของไข่จากเพศเมียกับสเปิร์มของเพศผู้แล้ว ยังต้องมี เจตภูต มาจุติด้วยจึงจะเกิดความมีชีวิตขึ้น

แต่ถ้า จิต ในส่วนที่เป็น จิตวิญญาณ เป็น จิต ที่สะอาดปราศจาก กิเลส ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใดๆ เช่น จิตวิญญาณของพระอรหันต์ ก็จะไม่ไปเกิดใน ภพ ใดอีก จะเข้าสู่สภาวะนิพพาน

วัตถุประสงค์ที่ฝึกจิต การฝึกจิตนั้น มีคุณค่าต่อชีวิตมาก เพราะทำตนให้เป็นผู้ประเสริฐ ดังนั้น ผู้ที่ฝึกจิตได้ถูกต้อง แม้เพียงขั้นสมาธิก็ย่อมได้รับประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
- เพื่อสามารถในการทำงานได้มากขึ้น และได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อความสุขในชาตินี้ โดยมุ่งทำจิตให้มีสมาธิ
- เพื่อความสุขในชาติหน้า เพื่อไปสู่นิพพาน มุ่งทำจิตให้สะอาด
- เพื่อหวังอิทธิฤทธิ์ มุ่งทำจิตให้เกิด อภิญญา
-เพื่อการมีสุขภาพที่ดี มุ่งฝึก จิต ให้เป็นจิตอายุวัฒนะ ทำให้โรคภัย ไข้เจ็บบางอย่าง หายไปได้

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น