ปฏิบัติธรรม-ทั่วประเทศ

มาเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เพราะทำบุญใหญ่ให้กับตัวแล้ว และร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์

คำว่า " ปฏิบัติ " มีความหมาย ตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ฯ ว่า" การดำเนินการ ไปตามระเบียบแบบแผน หรือกระทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ คล่องแคล่ว หรือ การกระทำตาม หลักการใด หลักการหนึ่ง หรือ กระทำตาม ความรู้ใด ความรู้หนึ่ง หรือ กฎหมายใด กฎหมายหนึ่ง หรือ ข้อความใดข้อความหนึ่ง ฯลฯ หรือ หมายถึง การดำเนินชีวิตของตน การประพฤติตน กระทำตน หรือ ทำตามกรอบ ระเบียบ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ศีลธรรม ฯ"

คำว่า "ธรรมะ" หมายถึง หลักธรรมคำสอนทางศาสนา อันเป็นหลักความจริง ตามธรรมชาติ ซึ่งล้วนมีอยู่ในตัวของมนุษย์ และสรรพสิ่ง อยู่แล้ว

ศาสนา ได้นำเอาหลักธรรมชาติ ตังแต่ สภาพความคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การกระทำ ซึ่งเกิดจาก กาย (วาจา) ใจ มาสร้างเป็นหลัก และสร้างเป็นชื่อเรียก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ง่ายขึ้นว่า สภาพทางใจ อย่างนั้น เรียกว่า "ความคิด " สภาพทางใจอย่างนั้น เรียก "สมาธิ" และอื่นๆอีกมากมาย อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้น คำว่า "ปฏิบัติ ธรรม" ย่อมหมายถึง การ ดำเนินการ หรือกระทำ เพื่อให้เกิดความชำนาญ แคล่วคล่อง หรือ การดำเนินชีวิตของตน การประพฤติตน กระทำตน ตามหลักคำสอน ทางศาสนาฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน กาย (วาจา) ทางด้านใจ ฯ

ร่วมมาปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น