หลักการพิจารณา ก่อน ขณะ และหลังคิด

พระพุทธองค์ตรัสสอนพระราหุลมีใจความว่า ก่อนคิด ก่อนพูด ก่อนทำ ควรพิจารณาดูก่อนว่า ความคิด คำพูด การกระทำนั้นๆ เป็นคุณหรือเป็นโทษ หากเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ก็ไม่ควรจะคิด จะพูด จะทำในสิ่งนั้นๆ แต่ถ้าเป็นคุณ ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ควรจะคิด จะพูด จะทำในสิ่งนั้นๆ

หรือขณะกำลังคิด กำลังพูด กำลังทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก้ให้รู้ตัวว่าที่ตนกำลังคิด กำลังพูด กำลังทำอยู่นั้น เป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าเป็นคุณให้ดำเนินการต่อไป แต่ถ้าเป็นโทษให้หยุดเสีย

หรือแม้ว่าหลังจากได้คิด ได้พูด ได้ทำไปแล้ว ก็ให้นำมาพิจารณาดูว่า ที่ได้คิด ได้พูด ได้ทำไปแล้วนั้น เป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าเป็นโทษควรนำมาสอนใจว่าต่อไปจะระมัดระวังไม่ทำเช่นนั้นอีก แต่หากเป็นคุณให้นำมาเป็นเครื่องบำรุงใจเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำเช่นนั้นต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น