ธรรมซึ่งจะยังประโยชน์ในชาตินี้ - ทิฏฐธัมมิกัตถะ

คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์มีมากมาย ที่สามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆ ได้โดยเฉพาะด้านคุณธรรมหากอยากรวยนอกจากทำทานเป็นพื้นฐานแล้ว ขอให้นำธรรมหมวดนี้ไปปฏิบัติ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม

การนำธรรมะในหมวดทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือธรรมที่จะนำประโยชน์ในชาตินี้ อันได้แก่ ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ คบคนดีเป็นมิตร และเป็นอยู่ให้เหมาะสมแก่ฐานะ ดังได้กล่าวมาแล้ว หากนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะมีผลให้รวยได้

แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยกำลังของบุญกุศลจากการทำทานเข้าช่วยสนับสนุนด้วย เหมือนเรือใบแล่นในทะเล ต่อให้เรือลำนั้นดีเพียงใดก็ตาม หากไม่มีลมช่วยพัดพาแล้ว ก็ยากแล่นรุดไปถึงจุดหมาย

แรงลมก็คือแรงบุญกุศลจากการทำทานนั่นเอง

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น