ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมะที่ช่วยให้รวย

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา

ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ

อาจเรียกสั้นๆว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรืออาจเรียกเต็มๆว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น อันจะสำเร็จด้วยธรรม 4 ประการ คือ

1. ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามขยันอย่างเดียวก้ยังไม่พอ จะต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

2. รักษาทรัพย์ที่หามาได้ อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ ทรัพย์ที่หามาได้ควรจะจัดการบริหารเป็นสัดส่วน
- ส่วนหนึ่งนำมาเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว มารดา-บิดา บริวาร อย่าให้อดหยากขัดสน
- ส่วนหนึ่งนำไปลงทุน เพื่อพัฒนากิจการ และเก็บออมในยามฉุกเฉิน
- อย่าลืมทำบุญ หรือทำทาน บุยที่ได้จากการทำทานเป็นอริยทรัพย์ ติดตามตัวไปทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

3. คบคนดีเป็นมิตร กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา เมื่อคบคนดี แบบอย่างของคนดีจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบกับความดีและความสามารถของมิตร

4. เป็นอยู่ให้เหมาะสมกับฐานะ สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น