ความสุขของชีวิต

อนิจาคล้ายชีวิตคน
ชีวิตมนุษย์สุดจะรำพัน บางครั้งง่าย บางครั้งยาก
บางครั้งสุข บางครั้งทุกข์ สุดจะรำเค็ญ
ทุกสิ่งตั้งอยู่ แล้วดับไปไม่วายเว้น
บางคนอายุสั้น บางคนอายุยาว ไม่เท่ากัน
แล้วแต่บุญกรรม ทำกันมา
แหงนหน้ามองฟ้า ทำความจริงกับสิ่งที่ผ่านมา
เห็นตะวันใกล้ับขอบฟ้า อนิจจาคล้ายชีวิตคน
เมื่อถึงเวลาต้องลาจากกัน ดังตะวันลับขอบฟ้า
ไม่มีอะไรจีรัง ยั่งยืนฝืนธรรมชาติไปได้
สิ่งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมลายสิ้น
ทุกสรรพสิ่ง กลับคืนสู่ธรรมชาติ
สิ่งที่เหลือไว้คือ คุณงามความดี
ที่ถูกจารึกไว้เป็นอนุสรณ์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำ
หากใครหยั่งรู้ได้ด้วยญาณ อันชาญฉลาด
จงได้ปฏิบัติศีล ปฏิบัติธรรม ไว้เป็นทุนคอยค้ำจุน
บุญกุศลใดที่ทำไว้ จะติดตามตัวไปทุกแห่งหน
คนจิตสะอาด ใจสะอาด กายสะอาด
เกิดชาติหน้าฉันใด ก็ไม่ลำบาก
จงหมั่น บำเพ็ญเพียรเรียนหลักธรรม
นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาใช้เพื่อจะได้เข้าสู่พระนิพพานอันหาที่สุดมิได้
เมื่อจิตสงบนิ่งในภาวนา ดวงตาก็เห็นธรรม
นำสู่ความสุขในภพชาติ

ความสุขของชีวิต  :สมพงษ์ วรรณภิญโญ

1 ความคิดเห็น: