ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด

วัฏสงสาร หรือการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละชีวิตยาวนาน ไม่รู้ว่าเกิดชาติแรกตั้งแต่เมื่อใด และอีกนานสักเท่าใดจึงจะไม่เกิดหรือพ้นไปจากวัฏสงสารการตาย-เกิด ในแต่ละชาติล้วนมีภัย เพราะโอกาสจะไปเกิดในอบายภูมิอันมีแดนเกิดในนรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานนั้นมีสูงมาก การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากยิ่ง เกิดบนสวรรค์หรือเกิดเป็นพรหมยิ่งยากขึ้นไปอีก

แม้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มากด้วยความทุกข์ หากไม่ศีกษาธรรมก็ไม่รู้ทางที่จะออกจากทุกข์ กลับหลงอยู่ในกองทุกข์โดยไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์ เหมือนหนอนหากินอยู่ในบ่ออุจจาระด้วยความเพลิดเพลินยินดี โดยมิรู้ว่ามันมีชีวิตอยู่กับกองปฏิกูล

จงมาศึกษาและปฏิบัตืธรรมกันเถิด เพราะธรรมคือความจริงที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีดวงตาเห็นธรรม พ้นจากกองปฏิกูลได้

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น