กุสินารา สักการะพุทธปรินิพพาน


กุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า นครกุสินาราปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลกาเซีย จังหวัดกุสินาคาร์ รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

เมืองกุสินาราแห่งนี้คือผืนแผ่นดินที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาดับขันธ์ปรินิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น