บทเพลงแผ่เมตตา – เพลงเจริญอัปปมัญญา

บทสวดเจริญอัปปมัญญา (ทำนองจีน) – Buddhism Audio


The Chant of Metta Text 

Aham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
May I be free from enmity and danger

abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
May I be free from mental suffering

anigho homi
อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
May I be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
May I take care of myself happily

Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
May my parents

acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ
ครูอาจารย์ และญาติมิตร
teacher relatives and friends

sabrahma – carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
fellow Dhamma farers

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
may they take care of themselves happily

Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน
ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ ) ทั้งปวงในเขตนี้
May all meditators in this compound

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
May they take care of themselves happily

Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
May all monks in this compound

samanera ca
สามะเณรา จะ
และสามเณร
novice monks

upasaka – upasikaya ca
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ
ทั้งอุบาสก และ อุบาสิกา
laymen and laywomen disciples

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
be free from mental suffering

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
May they take care of themselves happily

Amhakam catupaccaya – dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา
ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
May our guardian devas

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
be free from mental suffering

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
may they take care of themselves happily

Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
May our guardian devas

Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร
ในวิหารแห่งนี้
in this monastery

Ismasmim vihare
อิมัสมิง อาวาเส
ในอาวาสแห่งนี้
in this dwelling

Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม
ในอารามแห่งนี้
in this compound

arakkha devata
อารักขา เทวาตา
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
May the guardian devas

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
be free from enmity and danger

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
be free from mental suffering

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
may they take care of themselves happily

Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
May all beings

sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
all breathing things

sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
all creatures

sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
all individuals (all beings)

sabbe attabhava – pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
all personalities (all beings with mind and body)

sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
may all females

sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
all males

sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
all noble ones (saints)

sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
all worldlings (those yet to attain sainthood)

sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
all devas (deities)

sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
all humans

sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
all those in the four woeful planes

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
จงปราศจากเวร
be free from enmity and dangers

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
be free from mental suffering

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
may they take care of themselves happily

Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
May all being be free from suffering

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
May whatever they have gained not be lost

Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
All beings are owners of their own Kamma

Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
in the eastern direction

pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
in the western direction

uttara disaya
อุตตรายะ ทิสายะ
ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
in the northern direction

dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ
ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
in the southern direction

purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
in the southeast direction

pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ
ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
in the northwest direction

uttara anudisaya
อุตตระ อนุทิสายะ
ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
in the northeast direction

dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )
in the southwest direction

hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องล่าง
in the direction below

uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ
ในทิศเบื้องบน
in the direction above

Sabbe satta
สัพเพ สัตตา
ขอสัตว์ทั้งหลาย
May all beings

sabbe pana
สัพเพ ปาณา
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
all breathing things

sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา
ขอภูติทั้งหลาย
all creatures

sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา
ขอบุคคลทั้งหลาย
all individuals (all beings)

sabbe attabhava – pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา
ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
all personalities (all beings with mind and body)

sabbe itthiyo
สัพพา อิตถีโย
ขอสตรีทั้งหลาย
may all females

sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา
ขอบุรุษทั้งหลาย
all males

sabbe ariya
สัพเพ อริยา
ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
all noble ones (saints)

sabbe anariya
สัพเพ อนริยา
ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
(those yet to attain sainthood)

sabbe deva
สัพเพ เทวา
ขอเทวา ทั้งหลาย
all devas (deities)

sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา
ขอมนุษย์ทั้งหลาย
all humans

sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา
ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
all those in the 4 woeful planes

avera hontu
อะเวรา โหนตุ
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
be free from enmity and dangers

abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
be free from mental suffering

anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
be free from physical suffering

sukhi – attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ
จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
may they take care of themselves happily

Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
May all beings be free from suffering

Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถาลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
May whatever they have gained not be lost

Kammassaka
กัมมัสสะกา
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
All beings are owners of their own kamma

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
As far as the highest plane of existence

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
to as far down as the lowest plane

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
in the entire universe

ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
whatever beings that move on earth

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
may they are free of mental suffering and enmity

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
and from physical suffering and danger

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ
As far as the highest plane of existence

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก
to as far down as the lowest plane

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
in the entire universe

ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
As far as the highest plane of existence

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย

Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ
ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
to as far down as the lowest plane

adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต
ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
may they are free of mental suffering and enmity

samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ
ขอสัตว์ทั้งหลายโดยรอบจักรวาล
and from physical suffering and danger.

ye satta pathavicara
เย สัตตา ปฐวีจารา
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย

nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา
ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ

บทแผ่เมตตาทำนองทิเบต   ชอบฟังบทสวดบทนี้ ฟังแล้วสบายใจ ฟังแล้วก็สวดตามไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วย ทำแล้วมีความสุขดี จิตสงบ …ฟังธรรม… เสียงธรรมะ…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น