สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง


ถ้าท่านให้ธรรมะแก่ผู้ใด ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิด เพราะธรรมทานนั้นเป็นทานอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าทานทั้งปวง สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ เนื่องจากก่อให้เกิดความเจริญ งอกงามแก่ชีวิตได้อย่างยั่งยืน

การให้ธรรมทาน ก็คือการเทศน์ การสอนธรรมะแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ ให้รู้ได้ ที่รู้อยู่แล้ว ให้รู้ยิ่งๆ ขึ้น ให้ได้เข้าใจมรรค ผล นิพพาน ให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิ ชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรม รวมตลอดถึงการพิมพ์การแจกหนังสือธรรมะ

การรับบริจาค การร่วมสนับสนุนสื่อธรรมะ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ดีวีดี ฯลฯ ซึ่งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระธรรมอันมีความประเสริฐยิ่ง ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้  จึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะช่วยกันพิมพ์แจกจ่ายไปยังภูมิภาค ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ผลประโยชน์ทั้งปวงย่อมตกแก่ลูกหลานชาวไทยของเราและแก่สังคมส่วนรวมอย่างมิต้องสงสัย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะพิมพ์หนังสือธรรมที่ถูกต้องตามพระไตรปิฏกแจกจ่าย ก็ยังไม่ถือว่าเราได้ธรรมทาน เพราะการให้ธรรมทานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราให้ธรรมะแล้ว ผู้รับ ทำบุญมากขึ้น ทำบาปน้อยลง

บทความที่เกี่ยวข้อง >> หนังสือธรรมะปลอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น