การถอดรหัสกรรม


เหตุปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะรับรู้ รับทราบไว้คือสิ่งที่ทำให้คนเราทุกคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความสุขทุกข์แตกต่างกัน ยากดี มีจนต่างกัน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเหคุที่ทำให้ต่างกันคือกรรม

กรรมที่ให้ผลทำให้แตกต่างกันนั้นมี 2 ส่วน
1. อดีตกรรม เป็นเรื่องซึ่งเราแก้ไขไม่ได้แล้ว เพราะทำผ่านไปแล้ว ทั้งในภพนี้ ชาตินี้แะภพที่แล้ว ชาติที่แล้ว
2. ปัจจุบันกรรม ที่เราท่านทั้งหลายควรใส่ใจเพราะจะยิ่งจะทำให้เราดความทุกข์ แะเพิ่มความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

กรรมคือการกระทำของแต่ะบุคคลที่จะเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจ แล้วน้อมนำไปประพฤติ ปฏิบัติ การกระทำที่เป็นเหตุให้เรียกว่ากรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ดังนั้นเมื่อกระทำใดๆ ก็ตามมีเจตนา มีกรรม และจะให้ผลทั้งในส่วนบวก และส่วนลบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น