เครื่องผูกสัตว์ไว้ในโลก


ในมิลินทปัญหา

เครื่องผูกทั้งหลายสิบอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลก ขอถวายพระพร, สัตว์ทั้งหลายอันเครื่อง

ผูกเหล่าไรเล่าผูกไว้แล้ว ย่อมไม่ออกผนวช, ถึงออกก็กลับลาผนวช เครื่องผูกสิบเหล่า

ไหน คือ มารดาเป็นเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, บิดาเป็นเครื่องผูกในโลกประการ

หนึ่ง, ภริยาเป็นเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, บุตรทั้งหลายเป็นเครื่องผูกในโลกประการ

หนึ่ง, ญาติทั้งหลายเป็นเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, มิตรทั้งหลายเป็นเครื่องผูกใน

โลกประการหนึ่ง, ทรัพย์เป็นเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, ลาภสักการเป็นเครื่องผูกใน

โลกประการหนึ่ง, อิสริยยศเป็นเครื่องผูกในโลกประการหนึ่ง, กามคุณห้าเป็นเครื่องผูก

ในโลกประการหนึ่ง เครื่องผูกสิบเหล่านี้แลมีอยู่ในโลก

เครื่องผูกสัตว์ไว้ในโลก
1. บิดา
2. มารดา
3. ภรรยา
4. บุตร-ธิดา
5. ญาติ
6. มิตร
7. ทรัพย์
8. ลาภสักการะ
9. ยศ
10. กามคุณ 5 (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น