พระสงฆ์เดินห้างสรรพสินค้า ผิดพระวินัยหรือไม่?


เวลาที่พระสงฆ์เดินห้างมีความเหมาะสมกับเพศความเป็นพระภิกษุหรือไม่ อย่างไร ตามหลักพระวินัยไม่มีข้อบัญญัติตรงๆ ว่าห้ามหรือไม่ห้ามไม่ให้พระไปเดินห้างเพราะในสมันก่อน ห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็มีศีลบางข้อที่พออนุโลมอธิบายได้คือ พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ภิกษุไปในที่อโคจรที่ไม่สมควรจะไป เช่นเข้าไปในบ้าน ในชุมชนในเวลาที่ไม่ควรจะเข้าไปในเวลาวิกาล คือตตอนกลางคืน ค่ำมืดเนื่องจากชาวบ้านติเตียน

ปัจจุบันคณะสงฆ์มีนโยบายไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ไปเดินในที่อโคจรคือที่ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่พระภิกษุสะพายกล้องถ่ายรูป ที่เป็นกิริยาอาการเหมือนฆราวาสที่เขาทำกันทั่วๆ ไป

ถ้าไปโดยมีเหตุจำเป็น เช่นญาติโยมนิมนต์ไปแสดงธรรม ไปเทศน์ แม้แต่ไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อสมณะบริโภ๕ อาทิหนังสือธรรมที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ไปเพราะเหตุจำเป็น ฉะนั้นคงต้องดูเป็นกรณีๆ ไปถ้ามีเหตุจำเป็นที่อธิบายได้ ก็สามารถไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น