พาเที่ยววัดนิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา


ไหว้พระ ณ. วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารมหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีพ.ศ. 2419 ประสงค์ใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

สิ่งก่อสร้างภายในวัดแห่งนี้เกิดจากการที่ล้นกล้ารัชกาลที่5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมาอมให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งมีสีสันหลากหลายในรูปทรงที่แตกต่างกัน ที่นี่ยังมีต้นสาระใหญ่ ต้นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธศาสนาออกดอกสวยงามตระการตาให้ชมกันด้วย

พระอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติ แห่งนี้่สร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา เป็นลักษณะโกธิคมีหลังคายอดแหลมภายในประดิษฐานพระประธานซึ่งมีพุทธลักษณะผสมผสานศิลปแบบประเพณีนิยม และศิลปตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งงดงามมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น