เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่

เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่ ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
  • หน้าที่ต่อคนอื่น สิ่งอื่น ตามพันธกรณ๊ที่มีอยู่ หรือตามสมมติของชาวโลก ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ให้เราต้องทำ เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว ต่อองค์กร ต่อมิตรสหาย ต่อสังคม ต่อประเทศ ต่อสมบัติวัตถุ ต่อธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความใส่ใจ
  • หน้าที่ต่อตนเอง ด้วยการเลี้ยงดูร่างกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้มีอายุยืนนาน เพราะจิตยังต้องอาศัยร่างกายประกอบกิจกรรมต่างๆ หากไม่มีร่างกายแล้ว ลำพังจิตเพียงอย่างเดียวจะทำอะไรไม่ได้ แต่ต้องตระหนักว่า ธรรมชาติของร่างกายนั้นต้องแก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา 
หน้าที่ต่อตนเองที่สำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือ การพัฒนาจิต โดยใช้พุทธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนา

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปณฺโญ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น