บทมงคลสูตร


มังคะละสุตตัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิจะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ สัปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มงคลสูตร

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงมงคลอันสูงสุดดังต่อไปนี้

* การไม่คบคนพาล การคบแต่บัญฑิต

การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ทั้ง 3 ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* การอยู่ในสถานที่อันสมควร ความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แต่กาลก่อน

การตั้งตนไว้โดยชอบตามทำนองคลองธรรม ทั้ง 3 ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมาก ความเป็นผู้มีศิลปวิทยา

ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในระเบียบวินัยเป็นอันดี การกล่าว

วาจาที่เป็นธรรมและไพเราะ แม้ทั้ง 4 ประการนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดฯ

* การอุปัฏฐากบำรุงบิดามารดาให้มีสุข การสงเคราะห์บุตรและภรรยาให้มี

สุข การทำการงานให้เสร็จเรียบร้อยไม่คั่งค้าง ทั้ง 3 ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* การให้ทาน การประพฤติธรรม การสงเคราะห์ญาติและคนใกล้ชิดทั้งหลาย

การทำการงานที่ไม่ประกอบด้วยโทษทั้งทางโลกทางธรรม แม้ทั้ง 4 ประการนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* การงดเว้นจากการทำบาปทั้งหลาย การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ทั้ง 3 ประการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* การเคารพต่อบุคคลและสิ่งที่ควรเคารพ ความไม่เย่อหยิ่งจองหอง ความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่และสิ่งที่ตนพึงหาได้โดยชอบธรรม ความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณที่ท่านได้ทำไว้แล้วแก่ตน การได้ฟังธรรมคำสอนของสัตบุรุษตามกาลเวลาอันสมควร แม้ทั้ง 5 ประการนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุด ฯ

* ความเป็นผู้มีขันติความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย การได้เห็นสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทั้งหลาย การได้เจรจาสนทนาธรรมตามกาลเวลาอันสมควร แม้ทั้ง 4 ประการนี้ก็เป็นมวคลอันสูงสุด ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น