เข้าพรรษา หยุดเพื่อที่จะงอกเงย

เข้าพรรษา หยุดเพื่อที่จะงอกเงย
บุญเข้าพรรษาถือเอาวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ประมาณเดือนกรกฎาคม เป็นวันทำบุญเข้าพรรษา หรือบุญเข้าปุริมพรรษา ตามประเพณีที่ยึดถือมาแต่ครั้งพุทธกาล ที่ให้พระภิกษุอยู่ประจำหรือเข้าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อไม่ให้ภิกษุเข้าไปเหยียบข้าวในนาหน้าฝนของชาวบ้านให้เสียหาย และให้ภิกษุถือโอกาสเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่าง ๆ กุลบุตรผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาจึงนิยมบวชช่วงเข้าพรรษา

เข้าพรรษา หยุดเพื่อที่จะงอกเงย เข้าพรรษาเรื่องสำคัญภายนอกคือ เรื่องต้นหมาก รากไม้ที่เริ่มงอกที่มีพุทธบัญญัติห้ามพระเดินไปที่ต่างๆ การที่ต้นไม้งอกพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดูต้นไม้เป็นตัวอย่าง

ฆราวาสธรรม 4 ประการ อุปมาเหมือนต้นไม้ ต้นไม้จะงอก ต้องมีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี เมื่อพืชดีแล้วจะไปจะไปปลูกพืชที่ดีก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ตัวจะไปปลูก เมื่อปรับตัวแล้วต้นไม้เริ่มงอก โดนฝน โดนลม ต้องอดทน เมื่อต้นไม้อดทนเต็มที่แล้วต้นไม้ก็จะงอกงามใหญ่โต เกื้อกูลกับสรรพสัตว์ นกกามาอาศัย

เช่นเดียวกับมนุษย์เราถ้าดูต้นไม้เป็นตัวอย่าง เราต้องเป็นเมล็ดพืชที่ดีคนเราต้องมีความจริงใจต่อตัวเองก่อน และจริงใจต่อผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น