ข้อปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่ง เดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก"วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"

วันวิสาขบูชา วันที่ชาวโลกทั้งหลายต่างมีความยินดี มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดของพระพุทธเจ้า เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เกี่ยวข้องกับการเสด็จดับขันธ์ของพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชาขอให้ครอบครัวปรารพแต่เรื่องที่เป็นกุศล พูดแต่เรื่องที่เป็นกุศล กุศล 3 อย่างคือ
พุทธ ได้แก่บุคคลตัวอย่าง
ธรรมะ คือวิธีการปฏิบัติ
สังฆะ คือองค์รวม หมายถึง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ไปจนถึงการทำงาน

วันวิสาขบูชา เราควรจะพูดถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นความสุข ก่อนจะถึงวันวิสาขบูชาเราจะทำอะไร ควรจัดหิ้งพระ ทำความสะอาดบ้าน พอเพียงแก่การรับพร ประกอบกิจ สวดมนต์ ภาวนา รักษาศีล
ถึงตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนตามกิจกรรมสังคม แต่วันวิสาขบูชาเราต้องเริ่มจากที่บ้าน ที่ทำงาน และสังคม เพราะการศึกษาพระธรรม เราต้องศึกษาในส่วนที่ศึกษาจากวัดวา จากศาสนา การปฏิบัติธรรม เราต้องปฏิบัติที่บ้านให้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายและนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่มีต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ เป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นวันแห่งอิสรภาพ วันที่พระธรรมได้ปรากฏแก่ชาวโลก และวันที่พระองค์ได้เตือนสติให้มนุษย์ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ฉะนั้น เมื่อวันนี้มาบรรจบ มนุษยชาติควรแสวงหาคุณค่าแท้เพื่อให้เข้าถึงการรู้ ตื่น และเบิกบานตามพุทธปณิธาน

download ebook  >  http://www.ebooks.in.th/ebook/843/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น