การนอนอย่างพระอรหันต์

ประทับสีหไสยาส

ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ความต้องการการนอนหลับของคนเราจะแปรผันไปตามอายุ ดังนี้
- ทารกต้องนอนวันละ 17 ชั่วโมง
- เด็กที่ยังเจริญเติบโตต้องนอนวันละ 17 ชั่วโมง
- ผู้ใหญ่ต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมง
- ผู้สูงอายุก็ต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงเช่นกัน แต่จะมีช่วงของการหลับลึกเพียงช่วงเดียวเท่านั้น

ประทับสีหไสยาส เป็นพระอิริยาบทของพระพุทธองค์ คือการบรรทมหลับพักผ่อน มีพระอาการคือนอนตะแคงทางเบื้องขวา วางพระบาทซ้อนเหลื่อมกัน พระหัตถ์ซ้ายวางพาดยาวไปตามลำตัว พระหัตถ์ขวางอพับเข้ามารองรับพระเศียร การนอนของพระอรกันต์จะนอนเพียงวันละ 4 ชั่วโมง เหตุที่พระอรหันต์ต้องการนอนน้อยกว่าคนทั่วไป ก็เพราะท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลส และมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่น จึงสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ตมความเป็นจริง โดยไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆ มาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์ จึงไม่ต้องการเวลานอนในช่วง REM มากนัก

นอกจากนั้นผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังรับรองด้วยว่า การทำจิตให้สงบเป็นสมาธินับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพที่สุด และถือเป็นการพักผ่อนเชิงลึกที่สามารถชดเชยการหลับลึกได้ถึง 4 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้สมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์จึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองและจัดระเบียบเซลล์ประสาทมากเท่าคนทั่วไป

พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระศาสดาของพระอรหันต์ทั้งปวงเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์วไว้ว่า พระองค์บรรทมด้วยการสำเร็จสีหไสยา ซึ่งแปลว่า การนอนอย่างราชสีห์ คือการนอนตะแคงขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะ ประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์ สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอุเบกขา ไม่ทุกข์และไม่สุข อยู่ในสมาธิขั้นสูง (ฌาน 4) ไม่มีความยินดีในการนอนหลับ และพร้อมจะลุกขึ้นอยู่เสมอ

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติไว้ 5 ประการ
1. ทำให้หลับเป็นสุข
2. ทำให้ตื่นเป็นสุข
3. ทำให้ไม่ฝันร้าย
4. ทำให้เทวดารักษา
5. ทำให้มีสติไม่หลงไหลในกามซึ่งเกิดจากความฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น