นั่นของเรา

สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า
"นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา"
พุทธวจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น