ทำสมาธิ

ทำสมาธิ

สมาธิ ในทางพระพุทธศาสนาการฝึกมีอยู่ 3 ขั้นตอนเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีล คือการดูแลตัวเองให้ สงบ นิ่ง และตั้งมั่น
สมาธิ คือการฝึกจิตให้เข้มแข็ง จดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ปัญญา คือการเข้าใจความจริงที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมชาติ

การทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้เน้นการเข้าถึงนิพพาน หรือความสิ้นไปของอาสวะ แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีหากต้องการปฏิบัติต่อไปในขั้นสูง หากแต่มีประโยชน์ที่เห็นได้ทันทีก็ได้จากในชีวิตประจำวัน ทำให้เรามีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงานได้ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้ว เมื่อมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้ว ย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ ดังนี้เมื่อจะคิดทำอะไร ก็จะทำได้ดี การทำสมาธิที่ดีจะต้องเตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อม ใจนิ่ง กายเริ่มจะนิ่งกำหนดที่ลมหายใจเข้าออก กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจที่เราเรียกว่า อาณาปาณสติ

Related Posts สมาธิ ที่ตั้งมั่นแห่งจิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น