ศาลา ธรรมะ

ศาลา ธรรมะ
ศาลาธรรมะ เป็นที่สบายเรียนรู้ธรรมะ บุ๊คมาร์คสาระธรรมะ ฟังธรรมได้ข้อคิดไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาลาพักใจ เผยแพร่ความรู้เนื้อหาสาระ การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้สนใจในธรรมะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา...

เราจะธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมได้อย่างไร
หากคุณรู้อะไรสักอย่าง โปรดให้คนอื่นได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากคุณด้วย บุญกุศลอันเกิดแต่การพิจารณาเผยแผ่ธรรม ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และอริยสังฆบูชา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงแผ่ไปปกปักรักษาท่านผู้อ่าน ผู้ชมทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเร็วพลันเทอญ.